Nitin Malhotra

Portrait
Nitin Malhotra , Senior Vice President, Strategy Realization